تاریخ : ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ الی ۲۲ اسفند ۱۳۹۳      
شهر : تهران   
   
استارتاپ ویکند تهران- دانشگاه صنعتی شریف

برو بالا