تاریخ : ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ الی ۲۲ اسفند ۱۳۹۳      
شهر : تهران   
   
استارتاپ ویکند بازی سازی تهران- دانشگاه علم و صنعت

برو بالا