تاریخ : ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ الی ۲۲ اسفند ۱۳۹۳      
شهر : تهران   
   
استارتاپ ویکند آموزشی تهران- دانشگاه تهران

برو بالا