رویدادها

R402236547-lean-startup-machine1-440x395

ماشین استارتاپ ناب به ایران می رسد

ماشین استارتاپ ناب یا Lean Startup Machine  یک کارگاه جهانی است که در سه روز پرانرژی ،...

منابع

business-model-canvas

بوم مدل کسب و کار

بوم مدل کسب و کار توسط الکساندر استروالدر ایجاد شد تا زبان مشترکی را برای...